Disclaimer

Deze internetsite wordt door de samenwerkende partners van het project Acadin (Acadin) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Hoewel Acadin daarbij heeft getracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, kan zij niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de op of via deze internetsite aangeboden informatie. Informatie die van belang is voor de gebruiker dient door de gebruiker op juistheid te worden gecontroleerd. Beslissingen van de gebruiker op basis van informatie op deze internetsite zijn voor zijn eigen rekening en risico. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

Acadin is niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden op de internetsite, zoals deelname aan een forum, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Acadin is gerechtigd om, zonder opgaaf van redenen, materiaal of links en verwijzingen naar materiaal van derden van deze website te verwijderen en/of te bewerken en/of gebruikersaccounts te blokkeren.
Dit beleid is er in eerste instantie op gericht om alle bijdragen, onafhankelijk van de inhoud, te laten staan. Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van gebruikers/derden op de site worden op eigen titel en voor eigen rekening en risico van deze gebruikers/derden geplaatst.

Het aanbieden op de site van Acadin van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat Acadin de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. De internetsites van derden waarnaar op deze internetsite hyperlinks zijn opgenomen worden niet door Acadin gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. Het gebruik van dergelijke hyperlinks en/of via hyperlinks aangeboden producten en/of diensten is volledig voor risico van de gebruiker.

Acadin aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content, behalve in het geval van opzet of grove nalatigheid aan de kant van Acadin.

Het technisch functioneren van verbindingen en aansluitingen vallen onder het risico van de exploitant van de verbinding(en) en aansluiting(en). Acadin aanvaardt op geen enkele wijze
aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de leverancier van de verbinding(en) en/of aansluiting(en). Acadin sluit iedere vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten en/of producten van Acadin uit en is niet aansprakelijkheid voor eventuele virussen op de site of de server van Acadin die de informatie toegankelijk maakt.

Deze internetsite wordt onderhouden door Acadin en wordt beheerd en staat op een server welke zich bevindt in Nederland. Acadin aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het feit dat documenten op deze internetsite bekeken kunnen worden vanuit gebieden waar hun inhoud illegaal is. Op deze internetsite en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@acadin.nl 

Deze rubriek bevat documenten en reactiemogelijkheden die relevant kunnen zijn voor de contractpartijen en gebruikers van Acadin.nl. U kunt deze documenten downloaden.