Achtergrond Acadin

Acadin is de digitale leeromgeving voor talentvolle leerlingen. Acadin helpt leerkrachten deze kinderen te prikkelen met leerstof waar ze hun tanden in kunnen zetten, maar ook met korte opdrachten voor de laatste 10 minuten van de les. Talentvolle leerlingen zijn tenslotte slim en nieuwsgierig, ze hebben veel vragen en ze hebben vooral uitdaging nodig. Acadin ondersteunt u bij het realiseren van uitdagend onderwijsaanbod voor talentvolle leerlingen.

Kinderen profiteren

Acadin werd door het ministerie van OCW in 2010 ontwikkeld (via SLO/Kennisnet) voor talentvolle kinderen in het primair onderwijs. Sinds 2015 beheert het consortium Acadin (8 onderwijsadviesbureaus) onder de vlag van Onderwijsontwikkeling Nederland, deze uitdagende digitale omgeving. Eén van de belangrijkste doelen van Onderwijsontwikkeling Nederland is Acadin door te ontwikkelen en content toe te voegen waardoor steeds meer kinderen ervan kunnen profiteren.

Bestuursakkoord primair onderwijs

In het Bestuursakkoord primair onderwijs (2014) staat het volgende: Toptalenten die niet worden uitgedaagd, raken hun motivatie kwijt en gaan onderpresteren. Het gaat hier niet alleen om taal- en rekentalent, maar ook om creatieve, sociale, onderzoekende en praktische vaardigheden. Als een leerling met bijzonder talent op tijd wordt gesignaleerd en erkend, kan het onderwijs zich aanpassen. Om leerlingen toe te rusten voor de 21e eeuw is het noodzakelijk nog meer dan nu oog te hebben voor de individuele talenten van iedere leerling.

Zinvol verrijken

Het percentage leerlingen dat in aanmerking komt voor compacten en verrijken binnen een bepaald vakgebied, is gemiddeld ongeveer 20-30% van alle leerlingen. Sommige leerlingen blinken uit op één gebied, andere leerlingen op meerdere gebieden. Uitgaand van het reguliere aanbod geldt dat de totale groep leerlingen, waarvoor structureel verrijking nodig is op één of meerdere vakgebieden, gemiddeld ongeveer 30-40% van alle leerlingen betreft. Afhankelijk van de schoolpopulatie of groepssamenstelling kan dit variëren van 10% tot 100% van de leerlingen binnen een school / groep. Meer informatie.

Passend Onderwijs

Om tegemoet te kunnen komen aan onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen (op cognitief, sociaal én emotioneel gebied) zijn vaak meerdere onderwijsaanpassingen nodig. Het verschilt per individuele leerling hoe het sterke ontwikelingspotentieel van deze leerlingen tot recht kan komen. Dit geldt ook voor de manier waarop verrijkingsonderwijs vormgegeven dient te worden.

Verrijkingsmateriaal

Acadin wil graag zoveel mogelijk rijke leeractiviteiten, die geschikt zijn voor het zinvol vormgeven van uitdagend (verrijkings)onderwijs, vindbaar maken vanuit de Digitale Leeromgeving. Hoe breder en gevarieerder het aanbod, hoe beter het mogelijk is om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de capaciteiten, behoeften en interesses van individuele leerlingen. De leeractiviteiten die in Acadin worden opgenomen zijn specifiek ontwikkeld of geselecteerd voor de doelgroep en voldoen aan de volgende criteria:

  • biedt meerwaarde ten opzichte van de reguliere leerstof
  • bevat open opdrachten
  • doet een beroep op het creatieve (denk)vermogen
  • doet een beroep op metacognitieve vaardigheden 
  • doet een beroep op de zelfstandigheid van de leerling
  • bevat een hoog abstractieniveau
  • bevat een hoge mate van complexiteit
  • stimuleert een onderzoekende houding
  • lokt uit tot een reflectieve houding
  • lokt uit tot interactie

Individueel maatwerk en talentontwikkeling

Uitgaan van verschillen is belangrijk om recht te kunnen doen aan alle talenten van kinderen. Dit heeft consequenties voor zowel de organisatie als de inhoud van verrijkingsonderwijs. Voor sommige leerlingen is een basisaanbod aan verrijking naast gecompacte, reguliere lesstof op één vakgebied voldoende. Andere leerlingen hebben dit bij alle vakgebieden en vakoverstijgend nodig. Zij hebben behoefte aan veel verbreding en/of verdieping, waarvoor het nodig is om aan te sluiten bij hun brede en/of specifieke, diepgaande interesses. Daarnaast is het voor (hoog)begaafde leerlingen ook belangrijk dat er voldoende ruimte is voor projectmatig werk en veel eigen inbreng. Bij het vormgeven van (ver)rijk(t) onderwijs is het in alle gevallen belangrijk om zoveel mogelijk uit te gaan van onderwijsbehoeften van leerlingen. Op basis van gedeelde onderwijsbehoeften kunnen leerlingen ook geclusterd worden (eventueel groepsdoorbrekend of schooloverstijgend).

Plannen, organiseren en kritisch nadenken

Basisschool de Zuidwester te Heiloo

Er zit nog meer in Acadin dan we dachten

Maasdijkschool in Heerenveen

Acadin is een waardevolle leeromgeving met projecten

Het consortium Acadin, onder de vlag Onderwijsontwikkeling Nederland